BIP
fotogaleria_01 fotogaleria_02 fotogaleria_03 fotogaleria_04 fotogaleria_05 fotogaleria_07 fotogaleria_08 fotogaleria_09 fotogaleria_10 fotogaleria_11 fotogaleria_12
Czyste Powietrze
Gospodarka odpadami
Baza firm
Giełda pracy
fundusze unijne
e-deklaracje
OSP Radoszyce
MB Recycling
Serwis Samorządowy PAP
GPI
Mikroporady
Radoszyce w liczbach
6krokow.pl

Rewitalizacja 2016-2023

 

 

 

- 20161205141809_00001.jpg


 

 

- 20161205141742_00001.jpg

 

 

 

 


- obwieszczenie.jpg

 

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Gminy Radoszyce na lata 2016-2023”.
W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 14 listopada 2016r. 
 

Uwagi można składać:

1. Drogą korespondencyjną lub osobiście na adres ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce (sekretariat)

2. Za pośrednictwem e-maila na adres:

rafal.zielinski@radoszyce.pl (Rafał Zieliński)

monikagoliat@graczkowskidotacje.pl (Monika Goliat) 

Niniejsze zaproszenie stanowi 3 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji Gminy Radoszyce na lata 2016-2023”.

Czas trwania konsultacji w ramach tego etapu: 25.10.2016r – 14.11.2016r.

 Program rewitalizacji  pobierz  pdf

Formularza uwag pobierz pdf

 

 


Podsumowanie fiszek pobierz pdf

 


 

- jakimowice.jpg

 


 

- radoszyce.jpg

 


 

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach „Programu Rewitalizacji dla Gminy Radoszyce na lata 2016-2023”.  Fiszki mogą dotyczyć jedynie sołectw: Radoszyce i Jakimowice, które zostały wyłonione w wyniku „Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych”  (1 etap konsultacji społecznych). Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza do dnia 16 września 2016r.

 Fiszki można składać:

1. Drogą korespondencyjną lub osobiście na adres ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce (sekretariat)

2. Za pośrednictwem e-maila na adres:

rafal.zielinski@radoszyce.pl (Rafał Zieliński)

monikagoliat@graczkowskidotacje.pl (Monika Goliat)

 Niniejsze zaproszenie stanowi 2 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Radoszyce na lata 2016-2023”.

 Wzór fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pobierz doc


 


 

- 215487.jpg

 

 


Informacja z konferencji

W dniu 25 sierpnia o godz. 16:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach odbyła się konferencja rozpoczynająca proces rewitalizacji w Gminie Radoszyce. W spotkaniu, które otworzył Michał Pękala – Wójt Gminy Radoszyce, wzięli udział mieszkańcy gminy, przedstawiciele organizacji społecznych i przedsiębiorcy, radni oraz sołtysi.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja konsultowanej w chwili obecnej diagnozy zjawisk kryzysowych na terenie gminy. Diagnoza zawiera analizę danych społecznych, gospodarczych, środowiskowych, funkcjonalno - przestrzennych oraz technicznych w podziale na poszczególne sołectwa gminy Radoszyce. Informację na ten temat przedstawiła Pani Monika Goliat. Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie dobrych praktyk rewitalizacji z województwa świętokrzyskiego.  Pan Rafał Graczkowski przedstawił najciekawsze projekty rewitalizacyjne, jakie zostały zrealizowane przez świętokrzyskie samorządy w poprzedniej perspektywie finansowania 2007-2013. Ostatnim punktem konferencji była dyskusja, podczas której mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Program Rewitalizacji będzie jednym z dokumentów strategicznych gminy, który stanowi również niezbędny załącznik przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne na działania i projekty wynikające z tego właśnie Programu. Program Rewitalizacji powinien być dokumentem kompleksowym, ujmującym aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy i techniczny.

 

Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. Rewitalizacji

25 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie komitetu ds. Rewitalizacji Gminy Radoszyce. program zebrania przedstawiał się następująco:

1. Powitanie zebranych, informacja wstępna na temat rewitalizacji.

2. Przyjęcie Regulaminu prac Komitetu.

3. Wybór Przewodniczącego Komitetu, jego Zastępcy i Sekretarza.

 

Komitet ds. Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych
z opracowaniem i wdrażaniem Programu Rewitalizacji Gminy Radoszyce na lata 2016-2023 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji na terenie gminy.

 - rewitalizacja001.jpg

- rewitalizacja002.jpg

- rewitalizacja003.jpg

 

 

 


 

- oglosz.jpg


 

DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH

 

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Radoszyce na lata 2016-2023”.

 Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza do dnia 31 sierpnia 2016r.

Uwagi można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na sekretariacie Urzędu Gminy w Radoszycach adres: ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce lub wysyłać e-mailem do: 

Rafał Zieliński na adres: rafal.zielinski@radoszyce.pl

Monika Goliat na adres: monikagoliat@graczkowskidotacje.pl

 Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji Programu Rewitalizacji. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich  rozpatrzeniu.

  

Diagnoza  doc

 Formularz uwag  doc


 

Radoszyce, dn. 01 sierpnia  2016r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

W związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji Gminy Radoszyce na lata 2016-2023 zostanie utworzony Komitet Rewitalizacyjny składający się z przedstawicieli różnych środowisk dla których ważny jest rozwój Gminy Radoszyce. W związku z powyższym zapraszam chętnych przedstawicieli reprezentujących:

  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa,
  • mieszkańców,
  • innych interesariuszy.

do zgłaszania swoich kandydatur do Komitetu Rewitalizacyjnego w terminie do dnia
12 sierpnia 2016r.

Wypełnione zgłoszenia należy składać na sekretariacie Urzędu Gminy Radoszyce wg wzorów załączonych do niniejszego Zaproszenia

                                       

W przypadku pytań/wątpliwości osobami do kontaktu jest: Agnieszka Pikuła tel. 41 3735083

Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnegodla organizacji pozarządowej/przedsiębiorcy pobierz doc

Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego dla mieszkańca (osoby fizycznej) pobierz doc


Uchawła Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Radoszyce na lata 2016 - 2023" pobierz pdf 

 


 

W kwietniu bieżącego roku został złożył wniosek o dofinansowanie  Opracowania  Programu Rewitalizacji dla Gminy Radoszyce. Rewitalizacja to zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy. 
Opracowanie programu rewitalizacji jest niezbędnym załącznikiem do wnioskowania przez Gminę Radoszyce o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na działanie 6.5 pod nazwą Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz na działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z których chce skorzystać gmina.
Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Radoszyce – Michała Pękali Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Radoszyce będzie sfinansowane w 90% z Europejskiego Funduszu Pomocy Technicznej. 


 

Program Rewitalizacji dla Gminy Radoszyce

 

Opracowanie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Radoszyce na lata 2016-2023” umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy Radoszyce w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich”.

 Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez Radę Gminy w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

 Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

Ważnym aspektem rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 jest udział społeczeństwa i konsultacje poszczególnych elementów Programu Rewitalizacji. W ramach uspołeczniania tego procesu została utworzona na stronie internetowej Gminy Radoszyce zakłada „ Rewitalizacja 2016-2023”, gdzie będą zamieszczane wszelkie dokumenty, dane oraz powołany zostanie Komitet rewitalizacyjny w skład, którego wejdą interesariusze rewitalizacji: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zadaniem Komitetu będzie m.in.:

  • aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu Programu Rewitalizacji,
  • zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia w Programie Rewitalizacji,
  • monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu,
  • przekładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu.

 

Gmina Radoszyce zaprasza mieszkańców, a także organizacje pozarządowe/przedsiębiorców do zgłaszania swoich przedstawicieli chętnych do pracy w Komitecie ds. rewitalizacji. Gmina Radoszyce otrzymała dotację na opracowanie Programu Rewitalizacji  w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”.                                                                        

UG_Radoszyce
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Kontakt
środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Lokalizacja
E-urząd
Vademecum teleadresowe
Filmy Radoszyce
DU
MP
SIP
kod qr
Oficjalna strona Gminy Radoszyce. Wszystkie prawa zastrzeżone. Urząd Gminy w Radoszycach,
ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, pow. konecki, woj. świętokrzyskietel.: +48 41 37 35 083, fax: +48 41 37 35 083, email: gmina@radoszyce.pl, http://www.radoszyce.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x