BIP
fotogaleria_01 fotogaleria_02 fotogaleria_03 fotogaleria_04 fotogaleria_05 fotogaleria_07 fotogaleria_08 fotogaleria_09 fotogaleria_10 fotogaleria_11 fotogaleria_12
Czyste Powietrze
Gospodarka odpadami
Baza firm
Giełda pracy
fundusze unijne
e-deklaracje
OSP Radoszyce
MB Recycling
Serwis Samorządowy PAP
GPI
Mikroporady
Radoszyce w liczbach
6krokow.pl

programy unijne

 

- nps_ws.jpg

 - 3627_logoppwow.jpg

Program Integracji Społecznej

 

 

„Poprawa warunków bytowych mieszkańców aglomeracji poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Radoszycach”

 

Całkowity koszt  tej inwestycji wyniósł 7 337 754,96 zł. z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Osi 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  2007 – 2013 wyniosło 4 384 167,60 zł.,  co stanowi 60 % kwalifikowanych kosztów tej inwestycji. Zakres robót budowlanych objął między innymi: budowę żelbetowych zbiorników, montaż dmuchaw i pomp, ułożenie sieci technologicznych, w tym kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie wszystkich połączeń między zbiornikowych, remont  istniejących budynków socjalnych, technicznych, budowę kolektora doprowadzającego ścieki, budowę drogi wewnętrznej i ciągów komunikacyjnych. Roboty budowlane zostały zakończenie w 2010 r. Rozbudowany obiekt oczyszczalni ścieków  posiada przepustowość 900m3/dobę.

 

- logo_nss.jpg

Rewitalizacja Rynku w Radoszycach

 

„Odzyskanie dawnej świetności Radoszyc oraz wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Rynku”

 

Całkowity koszt  tej inwestycji wyniósł 898 025,60 zł. z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 6.2 – „Rewitalizacja małych miast” Osi 6„Wzmocnienie ośrodków miejskich 
i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  2007 – 2013 wyniosło 434 101,01 zł.

Projekt objął swym zakresem montaż oświetlenia parkowego wokół rynku oraz kolorowego oświetlenia istniejącej fontanny, utwardzenie alejek  kostką granitową, odnowienie istniejącej studni, montaż ozdobnych żeliwnych lamp parkowych, montaż ławek parkowych i koszy na śmieci, budowę  wiaty - zadaszenia studni,  wykonanie ogrodzenia parkowego: słupki i łańcuch, montaż „witacza”,  podświetlonej tablicy informacyjnej, stolików szachowych z płyty granitowej,  remont pomnika oraz wykonanie ozdobnego zegara słonecznego. Prace budowlane zostały zakończenie w 2010 r. Projekt objął rewitalizację  obszaru o powierzchni 0,28 ha.

„Rozwój społeczno-gospodarczy w Gminie Radoszyce poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kapałów i Mularzów”

 

Całkowity koszt  tej inwestycji wyniósł 4 016 890,00 zł. z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 1 373 762,92 zł. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano kanały sanitarne grawitacyjne i tłoczne na łącznej długości 8732 mb,  przykanaliki o długości 1950 mb, 4 szt. pompowni ścieków wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych i z zasilaniem energetycznym. Zakres robót budowlanych ukończono w 2012 r.

 

 

„Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Kłucko i Górniki”

 

Całkowity koszt  tej inwestycji wyniósł 507 848,00 zł. z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło
327 665,16 zł.

Wykonano podbudowy z betonu jamistego, nawierzchnie sztuczne poliuretanowe, zamontowano bramki do gry w piłkę nożną, wykonano ogrodzenie z siatki oraz  opaskę boiska z kostki brukowej. Na obu boiskach pomalowano linie boisk do gry w koszykówkę, tenisa ziemnego, piłki nożnej i piłki siatkowej.  Ponadto w nawierzchniach boisk zostały osadzone tuleje do montażu słupków, bramek. Realizację projektu zakończono w 2012 r.

 

 

„Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowościach Jakimowice i Kapałów”

 

We wrześniu 2012 r. zakończyły się  roboty związane z budową dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych z nawierzchni poliuretanowej przy szkołach podstawowych w Kapałowie i Grodzisku.  Koszt całkowity tej inwestycji wyniósł 458 211,90 zł., z czego Gmina Radoszyce otrzymała dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 279 397,00 zł.

Zakres prac budowlanych obejmował: roboty ziemne, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego, wykonanie podbudowy z betonu jamistego, ułożenie elastycznej poliuretanowej nawierzchni na powierzchni 1144 m2  dla każdego boiska wraz z pomalowaniem linii boisk do gry w koszykówkę, tenisa ziemnego, piłki nożnej i piłki siatkowej oraz wykonanie ogrodzenia z siatki. Ponadto w nawierzchniach boisk zostały osadzone tuleje do montażu słupków, bramek  i innych niezbędnych urządzeń do uprawiania w/w dyscyplin sportowych. Sztuczne nawierzchnie boisk obłożono opaskami z kostki brukowej o łącznej  powierzchni prawie 300 m2. Oprócz tego boiska zostały wyposażone w bramki do gry w piłkę nożną.

"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszyce".

Koszty realizacji tego projektu wyniosły 185 811,08 zł. Na realizację tego projektu gmina otrzymała dotację od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pochodzącą  ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”)w wysokości 181683,60 zł. Z tych funduszy w całości sfinansowane zostały  zakupy pomocy dydaktycznych i usług edukacyjnych. Gmina Radoszyce poniosła  jedynie koszty administracyjne związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, obsługą merytoryczną i przepływem płatności oraz drobne koszty niekwalifikowalne.

Głównym celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju 134 uczniów klas I-III pięciu szkół podstawowych działających w Gminie Radoszyce. Program zajęć dostosowany został do zdiagnozowanych i indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychotechnicznych polegającej na realizowaniu zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na podstawie opracowanych programów nauczania. W projekcie udział wzięli uczniowie z następujących szkół podstawowych z terenu naszej gminy: Radoszyce, Kapałów, Kłucko, Grodzisko i Wilczkowice, w których prowadzone były następujące zajęcia:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 360 godzin.
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 180 godzin.
  3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 270 godzin.
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych-ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych-prowadzenie obserwacji przyrodniczych - 150 godzin.
  5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych artystycznie - 30 godzin.

Dla pełnej i efektywnej realizacji tego projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do poszczególnych szkół za łączną kwotę 129 434,83 zł. Ich zadaniem było wzbogacenie i urozmaicenie bazy dydaktycznej, pobudzenie zainteresowania uczniów, umożliwienie obserwacji pewnych zjawisk, wykonywanie doświadczeń, a przede wszystkim ułatwienie uczniom przekazywanych informacji oraz osiągnięcie zakładanego rezultatu.

Wymierne efekty programu indywidualizacji nauczania to zapewnienie uczniom maksymalnej szansy rozwoju osobowości oraz ograniczenie dysproporcji edukacyjnych w poszczególnych środowiskach szkolnych. Realizacja projektu została zakończona w 2013 r.

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko i Wisy  wraz z włączeniem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Radoszyce”

 

Całkowity koszt  tej inwestycji wyniósł 2 765 932,00 zł. z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło
1 126 699,00 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano kanały sanitarne grawitacyjne i tłoczne na łącznej długości 13 242 mb, 161 szt.  przykanalików  o długości 3 825 mb oraz 7 szt. pompowni ścieków. Prace budowlane zostały zakończenie w 2014 r.

 

„Przystosowanie istniejących budynków gminnych do potrzeb życia kulturalnego mieszkańców wsi Wilczkowice i Mościska Duże”

 

Całkowity koszt tej inwestycji  wyniósł 355 529,47 zł., w tym: 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych wyniosło 219 087,00 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia w obu budynkach zostały wyremontowane pomieszczenia i pokrycia dachowe, wymieniono instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania oraz dodatkowo w budynku w Wilczkowicach instalacje wodociągową i kanalizacyjną. Ponadto obiekty zostały docieplone i wyposażone w stoliki, krzesła, wieszaki, kosze na śmieci, szafki oraz po jednej grze - „piłkarzyki”. Poza tym budynek w sołectwie Mościska Duże  wyposażony został w stół bilardowy. Realizacja projektu została zakończona w 2014 r.

 

„Utworzenie kawiarenki internetowej”

 

W ramach tej operacji lokal mający docelowo pełnić funkcję świetlicy wiejskiej w wyremontowanym budynku, wyposażony został w dwa stanowiska komputerowe. Mieszkańcy sołectwa Wilczkowice  nieodpłatnie mogą korzystać z komputerów posiadających dostęp do internetu. Celem tego przedsięwzięcia było podniesienie poziomu życia oraz zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców wsi Wilczkowice poprzez upowszechnienie dostępu do nowych technologii informatycznych, wykorzystując
w tym zasoby internetu. Koszt tego zadania  wyniósł 6 972,00 zł., z tego Gmina Radoszyce uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych tj. 4 534,63 zł.  Realizacja projektu została zakończona w 2014 r.

 

„Utworzenie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w ramach budowy remizy OSP w miejscowości Jakimowice”

 

W ramach tego przedsięwzięcia wybudowany nowy budynek, który jednocześnie pełni dwie funkcje: parter budynku przeznaczony został na funkcjonowanie remizy OSP w Jakimowicach, natomiast pomieszczenia poddasza pełnią funkcję świetlicy wiejskiej. Świetlica została wyposażona w stoliki, krzesła, regały meblowe, platformę schodową dla osób niepełnosprawnych, stół bilardowy oraz stół do gry w tenisa stołowego. Ponadto Gmina Radoszyce z własnych funduszy wykonała termodernizację  istniejącego budynku remizy OSP w Jakimowicach wraz z wymianą pokrycia dachowego. Koszt tego zadania  wyniósł 528 300,00 zł., z tego Gmina Radoszyce uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości  189 628,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w 2014 r.

 

 

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego”

 

W ramach tej inwestycji w sołectwie Wyrębów  został wybudowany wodociąg z rur pcv o średnicy 90 mm o długości 208 mb oraz wodociąg w Radoszycach o długości ponad  473 mb stanowiący połączenie ze sobą istniejących sieci wodociągowych  w Momocisze
i w Radoszycach ul. Krakowskiej, obejmujący m. innymi  ułożenie wodociągu pod korytem rzeki Plebanka. Ponadto wybudowana została kanalizacja sanitarna w ul. Częstochowskiej w Radoszycach z rur pvc o średnicy 200 mm na długości 283 mb. Również w ramach tego przedsięwzięcia zakupiono nowy ciągnik rolniczy o mocy 110 kM oraz beczkę asenizacyjną o pojemności 8  m3 do odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców naszej gminy.  Koszt tego przedsięwzięcia to 584 800,00 zł.,  z tego Gmina Radoszyce uzyskała dofinansowanie ze Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości  337 860,00 zł., tj. 75% kosztów kwalifikowalnych operacji. Realizacja projektu została zakończona w 2015 r.

 

„Rozbudowa sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”

 

W ramach tej inwestycji w sołectwie Radoska wybudowano kanalizację sanitarną z rur pvc o średnicy 200 mm na długości 687,5 mb oraz przykanaliki z rur pvc o średnicy 160 mm na długości 281 mb. Koszt tego przedsięwzięcia to 243 690,00 zł.,  z tego Gmina Radoszyce uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęto PROW na lata 2007 – 2013  w wysokości 148 591,00 zł., tj.75% kosztów kwalifikowalnych operacji. Roboty budowlane zostały zakończone w 2015 r.

 

„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”

 

Przedsięwzięcie to zrealizowano ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX Rozwój wykształcenia i Kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach projektu oddziały przedszkolne, istniejące przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce (SP Górniki, SP Grodzisko, SP Kłucko, SP Kapałów, SP Wilczkowice) otrzymały dofinansowanie w wysokości  432 784,35 zł.

Projekt składał się z trzech zadań:

1) organizacja placu zabaw – w ramach tego zadania zostały doposażone place zabaw zlokalizowane przy szkołach podstawowych. Na nawierzchniach bezpiecznych zostały zamontowane urządzenia zabawowe min. tor przeszkód, bujak kompas, bujak motorek, karuzela z kierownicą, ławki

2) dostosowanie pomieszczeń – w ramach tego zadania zostały dostosowane toalety poprzez montaż umywalek, misek ustępowych i bidetu zapewniających korzystanie dzieciom, brodzika, nakładek zmniejszających obwód ustępu, podestów dziecięcych, suszarek do rąk, luster, dozowników do mydła w płynie, dozowników do ręczników papierowych oraz zostały doposażone toalety dla personelu

3) wyposażenie - w ramach tego zadania zakupiono w urządzenia do utrzymania czystości, zakupiono wyposażenie do sal przedszkolnych w formie zestawów meblowych, mebli wypoczynkowych, stolików, krzeseł, dekoracji, dywanów i rolet. Sale zostały doposażone również w zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne, w sprzęt ITC z oprogramowaniem w formie laptopów, drukarki, programów multimedialnych, tablic interaktywnych, telewizorów, ekranów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Realizacja projektu została zakończona w 2015 r. bez wkładu finansowego Gminy Radoszyce.

 

„Budowa boiska sportowego w miejscowości Wilczkowice”

W ramach tego przedsięwzięcia powstało  wielofunkcyjne boisko o wymiarach 28 x 46 mb z nawierzchnią poliuretanową,  które w całości zostało otoczone ogrodzeniem z siatki.  Ponadto wokół sztucznej nawierzchnia obiektu ułożono opaskę z kostki brukowej. Boisko doposażono w kosze do gry w koszykówkę, słupki i siatkę do gry  siatkówkę oraz bramki do piłki nożnej. Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju integracji i rekreacji miejscowej społeczności. Koszt tego przedsięwzięcia to 264 450,00 zł.,  z tego Gmina Radoszyce uzyskała dofinansowanie Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  -   
z działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi w wysokości 161 250,00 zł., tj.75% kosztów kwalifikowalnych operacji. Roboty budowlane zostały zakończenie w 2015 r.

 

- 1.jpg

    Beneficjent

Gmina Radoszyce

 

UG Radoszyce
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Kontakt
środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Lokalizacja
E-urząd
Vademecum teleadresowe
Filmy Radoszyce
DU
MP
SIP
kod qr
Oficjalna strona Gminy Radoszyce. Wszystkie prawa zastrzeżone. Urząd Gminy w Radoszycach,
ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, pow. konecki, woj. świętokrzyskietel.: +48 41 37 35 083, fax: +48 41 37 35 083, email: gmina@radoszyce.pl, http://www.radoszyce.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x